Pozwolenie na wiatę przyścienną

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Pozwolenie na wiatę przyścienną może okazać się potrzebne, gdy planuje się inwestycję zarówno w sąsiedztwie magazynu lub warsztatu, jak i domu. Wiaty przyścienne dla przedsiębiorstw są wykonane z prostych i funkcjonalnych elementów, jednak te wznoszone przy domach przybierają formy nasuwające na myśl nie tyle miejsce postojowe, co zgrabny ganek lub altanę. By budowa każdego ich rodzaju była zgodna z prawem, spójrzmy na regulacje Prawa budowlanego, zwłaszcza że ich obszerność sprawia, że są dość trudne do zrozumienia.

Budowa wiaty przyściennej: pozwolenie czy zgłoszenie?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 14 Prawa budowlanego, w przypadku zamiaru wzniesienia wolno stojącej wiaty przyściennej, pozwolenie na budowę może być zbędne. Wystarczy jedynie zgłoszenie, o którym mowa w art. 30, będące mniej restrykcyjną formą kontroli prewencyjnej. Aby takie formalności były wystarczające, konieczne jest spełnienie jeszcze przesłanek, wskazanych wyraźnie w art. 29. Pierwsza z nich to wolno stojąca konstrukcja wiaty. Kolejna przesłanka to powierzchnia zabudowy nieprzekraczająca 35 m2, trzecia zaś – to wymóg, by na każde 500 m2 powierzchni działki liczba wiat lub innych obiektów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 14 nie przekraczała dwóch. Prawo budowlane nie przewiduje ograniczeń co do powierzchni działki, poprzestając na tzw. wskaźniku zagęszczenia obiektów budowlanych. Z górnej granicy dwóch obiektów na każde 500 m2 gruntu wynika, że minimalna powierzchnia działki to 500 m2. Tym samym, jeśli masz do dyspozycji działkę o mniejszej powierzchni, możesz zgłosić jedną wolno stojącą wiatę lub inny obiekt wskazany w art. 29 ust. 1 pkt 14. Warto pamiętać, że do 26 września 2005 r. przepisy budowlane expressis verbis stanowiły, że powierzchnia działki musiała wynosić przynajmniej 500 m2 (zob. wykładnię w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 16 września 2008 r., II SA/Op 228/08). Budowa w oparciu o zgłoszenie jest dozwolona niezależnie od tego, czy nowe budynki będą pierwszymi na niezabudowanej dotychczas działce, czy będą towarzyszyć istniejącym już obiektom (zob. w perspektywie art. 7 Konstytucji wyr. NSA z 14 października 2010 r., II OSK 1605/09).