Controlling kosztów i jego wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Główne założenia controllingu kosztów

Controling kosztów jest narzędziem niezbędnym do skutecznego planowania w biznesie, poprzez umożliwienie dopasowania kosztów działalności do strategii przedsiębiorstwa. Odpowiednio stosowany pozwala wyznaczyć różnorodne scenariusze ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów, tworząc tym samym swego rodzaju „system wczesnego ostrzegania” o nieosiągnięciu założonych planów. Aby możliwe było uzyskanie jak najlepszych wyników wdrożonych działań, często tworzy się różne typy scenariuszy:

  • optymistycznego,
  • najbardziej prawdopodobnego,
  • pesymistycznego,
  • czy tzw. czarnego scenariusza

Wykorzystując profesjonalne narzędzia controllingowe, automatyzujące wiele procesów, m.in. takie jak system Eureca, controller może na bieżąco śledzić realne informacje dotyczące kosztów, co pozwala określić, którym scenariuszem zmierza przedsiębiorstwo oraz co na to wpływa..

Stosowanie powyższych rozwiązań przyczynia się również do właściwego podejmowania decyzji biznesowych zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i strategicznym. Poprawnie stosowany controlling kosztów pozwala na realizację określonych celów i działań w oparciu o budżet, stale dostosowując go do panującej sytuacji.

Jak właściwie zarządzać kosztami?

Aby optymalizacja kosztów przyniosła oczekiwane rezultaty, firmy często przydzielają im kategorie pozwalające łatwiej podejmować decyzje. Jedną z takich metod jest podział kosztów np. na:

  • koszty typu „must be” –konieczne do poniesienia, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie działalności,
  • koszty typu „nice to have” –które nie są konieczne do poniesienia i mogą być wyeliminowane, jednak ich poniesienie może mieć pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Odpowiednie określenie typów kosztów pozwala na wdrożenie konkretnych działań niezbędnych do osiągnięcia założonego rezultatu. To sprawia, że przy właściwym zarządzaniu kosztami możliwe jest podjęcie racjonalnych decyzji, umożliwiających ponoszenie również kosztów „nice to have”. Wykorzystując narzędzia controllingowe, controller może stale śledzić kształtowanie się kosztów, w odniesieniu do sprzedaży, dzięki czemu wraz z końcem określonego okresu rozliczeniowego, może podjąć decyzję o poniesieniu kosztów “nice to have” lub ich wstrzymaniu.